मेडिकल अधिकृत परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम डा. सोफिया थापा