नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
बैशाख १५, २०७९ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
चैत २८, २०७८ स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५
चैत २८, २०७८ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३